LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumplimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e do comercio electrónico, artículo 10, dase a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio WWW.EMERXIA.GAL a partir de agora sitio web está rexistrado a nome de EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL , de agora en diante O TITULAR

DATOS DO PROPIETARIO DO SITIO WEB.


NOME OU RAZÓN SOCIAL: EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL

CIF:B70240320

DIRECCIÓN: RÚA DAS HEDRAS, 6 - LOFT 0-C

C.P :15895

LOCALIDAD: AMES

PROVINCIA: A CORUÑA

PAIS: ESPAÑA

Datos do rexistro mercantil:

TOMO: 82; LIBRO: 0; FOLIO: 41; SECCION: 8; FOLLA: SC 44811; INSCRIPCION: 1


CONDICIÓNS DE USO


De conformidade coa LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN 34/2002 o usuario accede a recibir comunicacións de forma periódica no seu correo electrónico. Se desexa deixar de recibir comunicacións electrónicas de contido comercial ou informativo deberá comunicalo mediante correo electrónico dirixido a EVELB@EVELB.ES para que a súa petición sexa activada nun prazo máximo de 10 días.

I.- Usuarios/as;

o acceso a e/ou uso do sitio web de WWW.EMERXIA.GAL (ou calquera outro mencionado no apartado 1 deste aviso) atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo momento, plenamente e sen reservas algunha, as presentes condicións xerais, así como as condicións particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen ou substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus servizos e contidos;

O/a usuario/a comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen incumplir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou calquera/a terceiro/a, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

Respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.

Calquera vulneración dos dereitos de O TITULAR ou dos seus lexítimos/as titulares sobre os mesmos.

A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.

Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/ as así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún ao sitio web.

III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio web.

IV.- Hiperenlaces;

O establecemento de calquera & quot; hiperenlace& quot; entre unha páxina web e o sitio web que estará sometido ás seguintes condicións:

Non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o & quot; hiperenlace& quot; nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:

A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Web e/ou dos seus servizos ou contidos.

A falta de utilidade, adecuación ou validez do Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.

O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do sitio web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio web.

O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigacións ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio web.

VI. Duración;

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido. Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo do Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. Propiedad Intelectual;

Para os efectos de preservar os posibles dereitos de propiedade intelectual, no caso de que calquera usuario/a ou un terceiro/a considere que se produciu unha violación dos seus lexítimos/as dereitos pola introdución dun determinado contido no Web, deberá notificar dita circunstancia a EVELB@EVELB.ES indicando:

Datos persoais da persoa interesada titular dos dereitos presuntamente infrinxidos. Se a reclamación preséntaa un terceiro/a distinto da persoa interesada, deberá indicar a representación coa que actúa.

Indicación dos contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización no Web.

Acreditación dos citados dereitos de propiedade intelectual.

Declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

A marca EMERXIA e a correspondente marca gráfica é marca rexistrada e queda prohibida a súa reprodución ou uso sen a autorización do seu titular. Igualmente calquera outra marca do TITULAR que apareza nos sitios web detallados no apartado 1 deste aviso.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos achegados por terceiros/as é da exclusiva responsabilidade dos/as mesmos/as.

VIII. Lexislación aplicable e Xurisdicción;

As presentes Condicións Xerais rexeranse pola lexislación española.

EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL e o usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puidesen suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo do Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de AMES.

USO DE COOKIES

O sitio web EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas por sitio web asócianse unicamente cun USUARIO/A anónimo e o seu computador e non proporcionan por sí o nome e apelidos do USUARIO. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/as USUARIOS/USUARIAS rexistrados despois de que estes rexistráronse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta necesario que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

RESPONSABILIDADES

Exención de responsabilidade:

O TITULAR non se fai responsable do contido das páxinas web á que os/as USUARIOS/USUARIAS acceden a través do servizo de Buscador, así como calquera contido publicado polos seus USUARIOS/AS facendo uso do resto de servizos aquí descritos, e en especial do uso que os seus USUARIOS/AS fagan que sexan contrarios á lei, a moral e á orde pública, que infrinxan dereitos de propiedade intelectual, industrial ou conteñan calquera vicio, defecto, virus informático ou rutina de software similar.

O TITULAR non se responsabiliza polos danos e prexuízos de toda natureza que se deban a:

Dada a gratuidade dos servizos ofrecidos polo sitio web, a falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB.

A alteración da privacidade e seguridade na utilización e contidos do SITIO WEB e dos servizos por terceiros/as alleos aos mesmos de acordo co réxime legal vixente.

A presenza de virus ou á presenza doutros elementos falsos nos servizos ofrecidos por terceiros/as a través do SITIO WEB que poidan producir alteracións no sistema informático, documentos electrónicos ou ficheiros dos usuarios.

Á falta de veracidade, exactitude, exhaustividade e actualidade dos contidos ofrecidos por terceiros.

A falta de legalidade, fiabilidade e utilidade dos contidos dos servizos ofrecidos por terceiros/as a través do mesmo.

A utilización dos Servizos, do SITIO WEB e os contidos polos/as USUARIOS/AS.

A información, contidos e servizos aloxados fóra do SITIO WEB, aínda que fosen accesibles desde leste.

A falta de dispoñibilidade e continuidade polo funcionamento, utilidade e fiabilidade dos Servizos e do SITIO WEB de terceiros colaboradores do TITULAR

Pode obter máis informacion na POLÍTICA DE COOKIES.

ALTA NOS SERVIZOS DE SUBSCRICIÓN

ALTA DE USUARIO

Para o procedemento de alta nos SERVIZOS gratuítos ofrecidos por EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL no seu SITIO WEB, que requiran subscrición, será necesaria a recompilación de datos persoais que o/a USUARIO/A facilitará libre e voluntariamente e que se fará efectiva no Formulario de Subscrición, a cuxos efectos declara que toda a información fornecida á hora de rexistrarse é veraz, completa e precisa. Toda a información dos seus datos persoais será tratada de conformidade ao estipulado no presente apartado e á Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de 1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

No caso de que sexa necesaria a cesión dos datos de carácter persoal da persoa USUARIA por parte de EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL a terceiros, advertirá e solicitará á persoa USUARIA previa e expresamente da cesión, indicando a identidade do cesionario e a finalidade da cesión.

En todo caso, revelaranse os datos dos/as USUARIOS/USUARIAS por requirimento das autoridades administrativas competentes ou por mandato xudicial.

O/a USUARIO/A declara que todos e cada un dos datos e informacións achegados son correctos, e que coñece e acepta na súa integridade as CONDICIÓNS, que rexerán a partir da contratación as súas relacións con EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL. O/a USUARIO/A debe aceptar as CONDICIÓNS para iniciar o proceso de rexistro.

CLAVES DE USUARIO

O/a USUARIO/A elixirá e indicará as súas propias Claves de Acceso (nome de usuario/a e contrasinal), non podendo elixir como nome de usuario palabras, expresións ou conxuntos gráfico- denominativos malsonantes, inxuriosos, coincidentes con marcas, nomes comerciais, rótulos de establecementos, denominacións sociais, expresións publicitarias, nomes e pseudónimos de personaxes de relevancia pública ou famosos para cuxa utilización non estea autorizado e, en xeral, contrarios á lei ou ás esixencias da moral e bos costumes xeralmente aceptadas.

A asignación do nome de usuario prodúcese de maneira automática previa elección do USUARIO. No caso de que estas claves solicitadas áchense reservadas, o/a USUARIO/A deberá de introducir unhas novas claves de acceso.

O/a USUARIO/A comprométese a facer un uso diligente das Claves de Acceso, a non poñelas a disposición de terceiras persoas, e a comunicar a EVELB TECNICAS E SISTEMAS SL a perda ou roubo das Claves de Acceso e o posible acceso por un terceiro/á as mesmas.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garántese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a EVELB@EVELB.ES