En cumprimento do establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 do 13 de decembro, informámoslle que os datos persoais que nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web (no momento de cumprimentar o noso formulario de contacto ou ao enviarnos un correo electrónico), estes pasarán a forman parte dos ficheiros titularidade de EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS que foron debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de datos e cuxas finalidades son:

Xestionar a súa solicitude, así como a realización de actividades comerciais, promocionais e/ou publicitarias ou enviarlle información que consideremos do seu interese. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados a través do sitio web www.emerxia.gal, sexan incorporados aos ficheiros de titularidade de EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS e para o envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou calquera outro medio.

EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de informar o público en xeral e promocionar as súas actividades respecto dos datos de carácter persoal que puidese facilitarnos e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa perda e todo acceso non autorizado.

En caso de querer exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS ou a través de correo electrónico a EVELB@EVELB.ES xunto con DNI ou outra proba válida en dereito.

EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

Así mesmo, EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS comprométese na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas de seguridade para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado aos datos persoais, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade 1720/2007 do 21 de decembro. Con todo, o anterior, as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

FORMULARIO

A utilización de certos servizos ou solicitudes a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS estarán condicionadas ao previo enchemento do correspondente formulario. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web www.emerxia.gal para os efectos anteriores ou calquera outros deberá ser veraz. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS.

Os campos sinalados con asterisco no formulario son obrigatorios polo que no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS poderá denegar o correspondente servizo.

MENORES

Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través do Sitio web sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será os únicos responsables de todos os actos realizados a través do Sitio web polos menores ao seu cargo, incluíndo o enchemento dos formularios cos datos persoais de devanditos menores e o marcaxe, no seu caso, das casillas que os acompañan. Neste sentido, e na medida en que a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou non menores de idade, advírtese de que deberán ser os pais e titores quen habilite os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio web e/ou faciliten datos de carácter persoal sen a súa supervisión, non admitindo a EVELB TÉCNICAS E SISTEMAS responsabilidade algunha respecto diso.

ACTUALIZACIÓN

É posible que se deba actualizar esta Política de Privacidade; por iso é necesario que revises esta política periodicamente e se é posible cada vez que accedas ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recompilada e o seu tratamento. Podes atopar a Política de Privacidade ao pé do Sitio web, xunto co Aviso Legal e a Política de Cookies.